§ 1: Navn

Foreningens navn er Aars Teater Bio.

Foreningens hjemsted er Himmerlandsgade 67, 9600 Aars

 

§ 2: Formål

Foreningens formål er at forestå biografdrift og andre kulturelle aktiviteter.

 

§ 3: Medlemskab

Alle kan optages som medlemmer.

Der føres medlemsprotokol.

Medlemskontingent vedtages af generalforsamlingen og opkræves hvert år i januar kvartal.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

 

§ 4: Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer og 1 suppleant.

Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en to-årig periode. Suppleanten vælges for et år ad gangen.

På lige år vælges 4 medlemmer og på ulige år vælges 3 medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

Der afholdes minimum 1 bestyrelsesmøde pr. kvartal.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet personale.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, men er alene underkastet dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

§ 5: Arbejdsgrupper

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til gennemførelse af foreningens opgaver.

Arbejdsgruppernes arbejdsplaner godkendes af bestyrelsen og grupperne rapporterer løbende til bestyrelsen.

 

§ 6: Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Revisoren er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formand og kasserer.

Foreningens formue anbringes i et lokalt pengeinstitut.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

 

§ 7: Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, bortset fra de i § 8 og § 9 angivne bestemmelser.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer, bortset fra de i § 8 og § 9 angivne bestemmelser.

Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt mindst 1 medlem fremsætter begæring herom. Stemmeafgivning kan kun udøves ved personligt fremmøde med gyldigt medlemsbevis.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1 Valg af dirigent

2 Beretning om foreningens virksomhed.

3 Fremlæggelse af revideret regnskab.

4 Indkomne forslag.

5 Fastsættelse af kontingent.

6 Valg

a Valg af medlemmer til bestyrelse og valg af suppleant
b Valg af 1 registreret revisor

7 Eventuelt.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i Aars Teater Bio samt annonce i den lokale ugeavis.

Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger efter at der er fremsat anmodning herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i Aars Teater Bio samt annonce i den lokale ugeavis.

 

§ 8: Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal bekendtgøres ved opslag i Aars Teater Bio senest 6 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 1/2 af medlemmerne er tilstede. Såfremt 1/2 af medlemmerne ikke er tilstede ved generalforsamlingen, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset fremmødet.

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af de afgivne stemmer stemme for beslutningerne.

 

§ 9: Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens formue og øvrige ejendele til kulturelle formål for Vesthimmerlands Kommunes borgere.

 

§ 10: Vedtægternes ikrafttræden

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 16. maj 2001 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 2. april 2002.

Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling lørdag den 7. marts 2015 og ordinær generalforsamling søndag den 22. marts 2015